This website requires JavaScript.
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE

Algemene voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze voorwaarden?

In deze voorwaarden staan de regels voor het gebruik van onze website, https://woluweshopping.be (“onze site“). Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van andere diensten die beschikbaar zijn in ons winkelcentrum. Zie ‘Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn‘ hieronder voor meer informatie.

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

https://woluweshopping.be/ is een site die wordt beheerd door Eurocommercial Properties Belgium S.A. (“wij“).  Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in België en hebben onze maatschappelijke zetel te Sint-Lambrechtsstraat 200, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België met het registratienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0684.914.723. 

Als u contact met ons wilt opnemen, stuurt u een e-mail naar info@eurocommercialproperties.com.

Door onze site te gebruiken accepteert u deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan moet u onze site niet gebruiken.

We raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor naslagdoeleinden.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze algemene voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

Als je een cadeaubon koopt via onze site, word je doorgestuurd naar de site van onze partner Giftify. De Gebruiksvoorwaarden van de Gift Card van Giftify zijn van toepassing op uw gebruik en aankoop van de cadeaubon, naast de Algemene Voorwaarden Cadeaubon van de huurdersvereniging.

Als u gebruik maakt van Wi-Fi diensten in ons winkelcentrum, zijn de voorwaarden van onze Wi-Fi partner van toepassing op uw gebruik van Wi-Fi diensten.

De Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van The Second Life zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten en site van The Second Life.

We kunnen deze voorwaarden wijzigen

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd.  Elke keer dat u onze site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.  

We kunnen wijzigingen aanbrengen op onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten of diensten, de behoeften van onze gebruikers, onze bedrijfsprioriteiten of wijzigingen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen. We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen.

We kunnen onze site opschorten of intrekken

Onze site is gratis beschikbaar.

We garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar is, volledig functioneel is of ononderbroken werkt.  We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen.  We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

We kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.  We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

U moet uw accountgegevens veilig bewaren

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord, pincode of andere gegevens, informatie of toegangsgegevens kiest of krijgt met betrekking tot de MY WOLUWE SHOPPING of als onderdeel van onze beveiligingsprocedures (gezamenlijk “Toegangsgegevens“), moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen.  U mag geen Toegangscodes aan derden verstrekken.

Wij kunnen Toegangsgegevens dat u verstrekt weigeren, of eisen dat u deze wijzigt, of uw registratie voor, en/of daaropvolgend recht op gebruik van, de MY WOLUWE SHOPPING weigeren.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode, naam of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment onbruikbaar te maken als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw Toegangscodes kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@eurocommercialproperties.com.

Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken

Met uitzondering van informatie of materiaal dat wordt verstrekt via Links van Derden (zoals hieronder gedefinieerd), zijn wij, of onze gelieerde entiteiten, de eigenaars of licentiehouders van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Alle werken op onze site worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld.  Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s van onze site voor persoonlijk gebruik.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert, downloadt, deelt of opnieuw publiceert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Geen tekst- of datamining of web scraping

U zult geen tekst- of datamining of web scraping uitvoeren, faciliteren, autoriseren of toestaan met betrekking tot onze site of diensten die via of in verband met onze site worden geleverd.  Dit omvat het gebruik (of het toestaan, autoriseren of proberen te gebruiken) van:

 • Elke “robot”, “bot”, “spider”, “scraper” of ander geautomatiseerd apparaat, programma, tool, algoritme, code, proces of methodologie om toegang te krijgen tot enig deel van de site of gegevens, inhoud, informatie of diensten waartoe via deze site toegang wordt verkregen, te kopiëren, te controleren of opnieuw te publiceren.
 • Elke geautomatiseerde analysetechniek gericht op het analyseren van tekst en gegevens in digitale vorm om informatie te genereren die patronen, trends en correlaties bevat, maar daartoe niet beperkt is.

De bepalingen in deze clausule moeten worden beschouwd als een uitdrukkelijk voorbehoud van onze rechten in dit verband, ook voor de doeleinden van artikel 4, lid 3, van de Richtlijn inzake Digitale Auteursrechten ((EU) 2019/790) en alle toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

Deze clausule is slechts alleen niet van toepassing voor zover (en tot zover) wij niet in staat zijn om tekst- of datamining- of web scraping-activiteiten contractueel uit te sluiten of te beperken onder toepasselijke wetgeving.

Vertrouw niet op informatie op onze site

De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.  Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen.  Wij raden u aan professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt, of ervan afziet, op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of actueel is, of dat het gebruik van de inhoud op onze site een bepaald resultaat zal garanderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken

Onze site bevat links naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden (“Links van Derden“). Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links dienen niet te worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over of invloed op de inhoud van die sites of bronnen.

We geven geen verklaringen, garanties of toezeggingen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die via Links van Derden worden verstrekt en zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor claims of verliezen die voortvloeien uit of in verband staan met de informatie of het materiaal dat via Links van Derden beschikbaar is.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

 • Niets in deze voorwaarden zal tot gevolg hebben dat onze wettelijke aansprakelijkheid onder het toepasselijk recht wordt uitgesloten of beperkt in het geval van (i) overlijden of persoonlijk letsel (ii) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of frauduleus verzwijgen van gebreken aan onze site (iii) verlies en nutteloze kosten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, (iv) een schending van een contractuele garantie met betrekking tot de kwaliteit van onze site (indien van toepassing), of (v) andere gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt bij overeenkomst (zoals bijvoorbeeld onder de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid) . Onder voorbehoud van hetgeen hiervoor is overwogen:
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw verlies en nutteloze kosten (gezamenlijk de “Schade“) die zijn veroorzaakt zonder enige nalatigheid of opzet van onze kant; 
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een schending van een niet-materiële contractuele verplichting die het gevolg is van lichte nalatigheid;
  3. Onze aansprakelijkheid voor het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen met slechts geringe nalatigheid is beperkt tot de Schade die voor de partijen voorzienbaar was op het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen en die gewoonlijk optreedt bij dit soort relaties.  Voor dit doel wordt een materiële contractuele verplichting beschouwd als een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is om de correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken en op de nakoming waarvan u in het algemeen mag vertrouwen. 
 • Uw gebruik van onze site valt mogelijk onder garanties tegen defecten onder de toepasselijke wetgeving.  Deze garanties kunnen het recht inhouden om gebreken op onze site kosteloos te laten repareren of vervangen, inclusief het ontvangen van noodzakelijke updates van onze site.  Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit uw wettelijke garantierechten en claims uit.
 • Alle aansprakelijkheidsbeperkingen van welke aard dan ook in deze voorwaarden zijn gemaakt ten gunste van ons en onze gelieerde ondernemingen en hun respectieve aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers en serviceproviders, en onze en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.  Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze waar dit onwettig zou zijn. 
 • Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van cadeaubonnen, welke zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Gift Card.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken zoals uiteengezet in onze Woluwe Shopping Privacyverklaring.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren

We garanderen niet dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site.  U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren.  U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden.  U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Regels voor het linken naar onze site

U mag een link naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst en u mag geen koppeling maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om koppelingen zonder kennisgeving in te trekken.

Als u een link wilt plaatsen naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven beschreven, neem dan contact op met info@woluweshopping.be.

Welke wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?

 • Deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door Belgisch recht, ongeacht de principes van wetsconflicten of uw locatie.  Indien u handelt als consument, d.w.z. voor doeleinden die buiten uw handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, zal de voorgaande keuze van het toepasselijke recht er niet toe leiden dat u de bescherming verliest die u wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van de wetten die van toepassing zijn op de plaats waar u gewoonlijk verblijft.  Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.  Als u handelt als consument, d.w.z. voor doeleinden die buiten uw handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, is de bovenstaande forum- en locatiekeuze niet op u van toepassing en wordt het forum voor eventuele geschillen tussen u en ons in plaats daarvan bepaald door de toepasselijke wetgeving.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan online geschillenbeslechting. 

Onze merken gebruiken

Onze handelsmerken zijn in de Benelux geregistreerd door Eurocommercial Properties Belgium NV. Het is u niet toegestaan onze naam, ons logo, onze handelsmerken of een van onze merkeigendommen te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan in het gedeelte ‘Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken van deze gebruiksvoorwaarden.

U mag onze naam, logo of merkeigendommen niet gebruiken om enige vorm van partnerschap, goedkeuring, joint venture of commerciële relatie tussen u en ons te impliceren.